00

Apps en BTW

Door Emile van Rijn | 18th August 2016

Apps en btw: hoe zit dat?

Een vraaggesprek met mr. Victor Alting van Geusau, Register Belastingadviseur, over btw afdragen over app-verkoop. Want hoe gaat dat in zijn werk?

Appedemic (A): Draagt bij de verkoop van apps de ondernemer de btw volgens de geldende wet- en regelgeving binnen de Europese Unie, dus op de juiste wijze, af? Indien afdracht van btw namelijk niet correct plaatsvindt, loopt een app-ondernemer het risico op een naheffingsaanslag van 21% over de omzet van de afgelopen vijf jaar, verhoogd met een bestuurlijke boete.

Mr. Victor Alting van Geusau (AvG): Belangrijk om te weten, is dat de app-ondernemer btw aan de Belastingdienst moet afdragen als hij zijn app verkoopt aan een consument in het buitenland. Deze btw wordt geheven over de gehele omzet.

A: Wie is belastingplichtige?

AvG: Deze app-ondernemer wordt binnen de EU aangemerkt als een belastingplichtige voor de btw.

A: Is een app een goed of een dienst?

AvG: De verkoop van een app wordt binnen het btw-systeem aangemerkt als een elektronische dienst, die door een app-ondernemer geleverd wordt aan een afnemer.

A: Wat is de plaats van dienst?

AvG: In het geval dat de afnemer een ondernemer is binnen de EU, geldt het volgende:

Indien de afnemer aangemerkt kan worden als een ondernemer, dan is de plaats van dienst de lidstaat waar deze afnemer gevestigd is. Is hij gevestigd in Nederland, dan is de levering van de app belast in Nederland. Is hij in een andere EU-lidstaat gevestigd, dan wordt de btw naar de afnemer verlegd en dient de app-ondernemer over het geldige btw-identificatienummer van de afnemer te beschikken en dit op de factuur te vermelden met de indicatie dat de btw verlegd is.

Als de afnemer een consument binnen de EU is:

In geval de afnemer een consument is, dan is de plaats van dienst de lidstaat waar de app-ondernemer de zetel van zijn bedrijfsuitoefening gevestigd heeft. De Nederlandse app-ondernemer die een betaalde app levert aan een Nederlandse consument dan wel aan een consument woonachtig in een van de andere lidstaten van de EU, dient dus Nederlandse btw te berekenen over de app en deze af te dragen aan de Nederlandse fiscus.

Wanneer de afnemer een consument buiten de EU is:

Wordt de app gekocht en gedownload door een consument die buiten de EU is gevestigd, dan geldt dat de app belast is in het land waar de consument is gevestigd. De app-ondernemer mag ervan uitgaan dat geen btw verschuldigd is.

A: Wat verandert er per 1 januari 2015?

AvG: Met ingang van 1 januari 2015 zal voor elektronische diensten, zoals het leveren van apps binnen de EU, een uitzondering worden gemaakt; de door een consument aangeschafte app zal worden belast in het land van de afnemer. In beginsel zal de app-ondernemer zich dan moeten registreren in ieder EU-land waar hij afnemers heeft. Om dit te voorkomen zal de app-ondernemer in de gelegenheid gesteld worden om de btw aan te geven en te voldoen in ??n lidstaat, via het zogeheten ??nloketsysteem. Dankzij het ??nloketsysteem zal de ondernemer de btw kunnen heffen en afdragen in de lidstaat waar hij gevestigd is, in plaats van de lidstaat waar zijn afnemer zich bevindt. De app-ondernemer mag ervan uitgaan dat zijn afnemer een consument is indien geen btw-identificatienummer door de afnemer aan hem is verstrekt.

Indien de app-ondernemer ervoor kiest om in Nederland aangifte te doen, geeft de Belastingdienst vervolgens de betaalde btw door aan de Belastingdienst van het land waar de afnemer/consument gevestigd is. De ondernemer dient in zijn prijs rekening te houden met de btw-tarieven die in het land van de afnemer/consument gelden.

A: Waar moet de app-ondernemer rekening mee houden?

AvG: Op dit moment wordt de app-markt grotendeels beheerst door twee partijen: Google (Android, 75%) en Apple (iOS, 18%).

In beginsel loopt de ondernemer weinig risico als hij zijn app verkoopt via Apple. Apple treedt namelijk in de plaats van de ondernemer en draagt zorg voor correcte afdracht van de btw. De app-ondernemer blijft echter wel te allen tijde belastingplichtig, ondanks dat de rompslomp hem uit handen wordt genomen.

Bij de verkoop van Android-apps via Google treedt Google niet in de plaats van de app-ondernemer. Google zorgt ook niet voor de afdracht van de btw! De app-ondernemer blijft daarvoor zelf verantwoordelijk. Belangrijk: de verschuldigde btw wordt geheven over de omzet en dus niet alleen over datgene wat hij ontvangen heeft van Google.

Het is dus zaak om te weten in welke landen de app-ondernemer zijn app verkoopt en in welke land de afnemer/consument gevestigd is. Deze informatie dient door Google verstrekt te worden. De app-ondernemer zal zijn administratie hierop moeten aanpassen. Wordt de app verkocht in de EU, dan is de app-ondernemer belastingplichtig. Indien niet duidelijk is in welk land de afnemer zit, dan wordt bij de heffing van de btw geen rekening gehouden met verkopen aan afnemers die buiten de EU gevestigd zijn.

Ook dient de ondernemer rekening te houden met een afwijkende prijsstelling per EU-land. Als namelijk voor elke afnemer dezelfde vergoeding exclusief btw wordt berekend, is de vergoeding inclusief btw per land verschillend.

In feite moeten we vaststellen dat het er voor de app-ondernemer vanaf 1 januari 2015 niet makkelijker op wordt er een transparante en traceerbare administratie op na te houden.

Mr. Victor Alting van Geusau, Register Belastingadviseur